Stanovy klubu

Stanovy SFK Kozel Počenice

 

Článek I.

Úvodní ustanovení

 • Florbalový oddíl SFK Kozel (dále též „Spolek“) je spolkem fungujícím na demokratických principech a dobrovolnosti členství v něm, to vše v souladu s ustanovením § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími.
 • Spolek působí pod názvem SFK Kozel, z.s.
 • Sídlem spolku je Kroměříž.
 • Spolek je samostatnou nepolitickou organizací, přičemž svou níže popsanou činnost vyvíjí v souladu s právními předpisy České republiky.

 

Článek II.

Účel spolku

 • Účelem spolku je podpora výkonu sportovní činnosti, konkrétně pak florbalových aktivit s důrazem na vedení mládežnických družstev, organizace této činnosti, řízení, propagace, příprava, reprezentace obce a další s tím související úkoly.
 • Při zajišťování hlavní činnosti Spolku plní Spolek tyto hlavní úkoly:
 1. organizuje, řídí a koordinuje dle stanov, předpisů, příp. usnesení Spolku sportovní činnost florbalového oddílu SFK Kozel na území České republiky,
 2. zabezpečuje rozvoj florbalového oddílu SFK Kozel, zajišťuje výchovu mládeže, vede své členy k dodržování etických a mravních hodnot,
 3. zastupuje zájmy Spolku, svých členů, v jednání se státními orgány, obcí, Českou florbalovou unií a jinými organizacemi,
 4. podílí se na získávání finančních prostředků a materiálních prostředků k zajištění své činnosti,
 5. může provozovat vlastní hospodářskou činnost pro získání finančních a hmotných prostředků na zabezpečení své činnosti,
 6. vydává vnitřní předpisy,

 

Článek III.

Členství

 • Členy Spolku se mohou stát fyzické osoby (občan České republiky i cizí státní příslušník). Členství vzniká prohlášením fyzické osoby, že má zájem stát se členem Spolku. Prohlášení může být učiněno libovolnou formou (písemně, ústně, konkludentně). O vzniku členství rozhoduje Výkonný výbor Spolku.
 • Valná hromada Spolku může udělit čestné členství fyzickým osobám, které se zasloužily o rozvoj florbalového oddílu SFK Kozel. Čestní členové mají právo účasti na zasedání orgánů Spolku s hlasem poradním.

Článek IV.

Práva a povinnosti členů Spolku

 • Řádní členové mají zejména právo:
 1. podílet se dle svých osobních schopností na činnosti Spolku,
 2. volit a být voleni do orgánů Spolku za předpokladu plné svéprávnosti, pokud je tato vyžadována pro výkon funkce člena příslušného orgánu Spolku,
 3. hlasovat na Valné hromadě Spolku,
 4. účastnit se veškerých aktivit pořádaných a zajišťovaných Spolkem, a dále se účastnit všech soutěží v rámci České florbalové unie v příslušném družstvu oddílu SFK Kozel,
 5. navrhovat své zástupce do orgánů Spolku,
 6. využívat všech služeb poskytovaných Spolkem,
 7. podávat návrhy všem orgánům Spolku a obracet se na ně se svými připomínkami.
 • Řádní členové jsou zejména povinni:
 1. dodržovat stanovy a vnitřní předpisy Spolku,
 2. řídit se při výkonu sportovní činnosti vnitřními předpisy a pravidly vydanými Spolkem, případně příslušnou organizací, jejíž součástí je Spolek,
 3. řádně hradit stanovené příspěvky a další finanční povinnosti vyplývající z rozhodnutí a usnesení orgánů Spolku, smluv a vnitřních předpisů Spolku.

 

Článek V.

Zánik členství

 • Členství ve Spolku zaniká:
 1. vyloučením člena, pro porušení povinností stanovených v čl. IV. těchto stanov,
 2. vystoupením člena,
 3. úmrtím člena
 4. marným uplynutím lhůty dvou (2) let, v níž řádný člen Spolku neuhradil členský příspěvek nebo mu nebyla uhrazena soutěžní licence pro účast v soutěžích České florbalové unie (dále též „ČFbU“). Tento důvod se neuplatní v případě, že řádný člen Spolku působí po tuto dobu v rámci hostování dle Soutěžního řádu ČFbU v jiném florbalovém oddíle.

 

Článek VI.

Vyloučení člena ze Spolku

 • Členství ve Spolku zaniká podle ustanovení čl. V. odst. 1 písm. a) těchto stanov okamžikem rozhodnutí Výkonného výboru Spolku o jeho vyloučení.
 • Vyloučením člena ze Spolku není dotčena povinnost tohoto člena uhradit členský příspěvek, jehož splatnost nastala v době, kdy byl členem Spolku, jakož i další splatné finanční povinnosti vyplývající z rozhodnutí a usnesení orgánů Spolku, smluv a vnitřních předpisů Spolku.
 • Vyloučený člen může do patnácti dnů od oznámení rozhodnutí Výkonného výboru Spolku v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala Kontrolní komise. Kontrolní komise zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo těmto stanovám.

 

Článek VII.

Vystoupení člena ze Spolku

 • Člen Spolku může vystoupit ze Spolku v případě, že tento svůj záměr oznámí Výkonnému výboru Spolku.
 • Vystoupení člena je účinné dnem oznámení o vystoupení Výkonnému výboru Spolku.
 • Jednostranným vystoupením člena ze Spolku není dotčena povinnost tohoto člena uhradit členský příspěvek, jehož splatnost nastala v době, kdy byl členem Spolku, jakož i další finanční povinnosti vyplývající z rozhodnutí a usnesení orgánů Spolku, smluv a vnitřních předpisů Spolku.

 

Článek VIII.

Orgány Spolku

Orgány Spolku jsou:

 1. Valná hromada,
 2. Výkonný výbor
 3. Předseda

 

Článek IX.

Valná hromada

 

 • Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku.
 • Valnou hromadu svolává nejméně jedenkrát za rok Výkonný výbor Spolku. Den a místo konání zasedání oznámí Výkonný výbor členům Spolku nejméně jeden měsíc před termínem zasedání Valné hromady.
 • Pozvánka na zasedání Valné hromady musí vždy obsahovat místo a čas zasedání Valné hromady.
 • Valnou hromadu řídí předseda Výkonného výboru, případně jiný člen Výkonného výboru pověřený předsedou Výkonného výboru.
 • Valná hromada Spolku je usnášeníschopná za účasti nejméně prosté většiny ze všech řádných členů Spolku.
 • K přijetí usnesení je nutná prostá většina přítomných řádných členů Spolku, přičemž každý řádný člen Spolku má jeden (1) hlas. Čestný člen má poradní hlas, tento se nezapočítává do hlasování. Předsedající Valné hromady může udělit čestnému členovi, případně jiné osobě přítomné na jednání Valné hromady, hlasovací právo.
 • Řádný člen Spolku může být na valné hromadě zastoupen na základě plné moci, přičemž podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen.
 • Vyhotovení zápisu ze zasedání Valné hromady Spolku zajišťuje Výkonný výbor Spolku.
 • Valná hromada může přijímat svá rozhodnutí také per rollam (mimo zasedání) korespondenčně (v písemné podobě). Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má člen Spolku vyjádřit. Tato lhůta nesmí být kratší než 10 pracovních dnů. K platnosti písemného hlasování se vyžaduje vyjádření člena s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí. Statutární orgán oznámí členům spolku písemně nebo jiným vhodným způsobem výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Neučiní-li to bez zbytečného odkladu, může oznámení učinit na náklady spolku ten, kdo usnesení navrhl. Při hlasování per rollam je rozhodnutí přijato, pokud se pro jeho přijetí vysloví nadpoloviční většina všech členů spolku.

 

Článek X.

Působnost Valné hromady

 • Valná hromada Spolku zejména:
 1. projednává zprávu o činnosti Výkonného výboru Spolku;
 2. projednává a schvaluje změny stanov Spolku;
 3. projednává a schvaluje program činnosti spolku na další období;
 4. projednává návrh hospodaření na příští období a schvaluje hospodaření za předchozí období;
 5. volí členy Výkonného výboru Spolku navržené jednotlivými členy Spolku, včetně náhradníků, a členy Kontrolní komise;
 6. projednává a schvaluje změnu názvu Spolku;
 7. rozhoduje o zrušení a způsobu zrušení Spolku;
 8. rozhoduje o výši příspěvků a jejich splatnosti;
 • Valná hromada si může vyhradit i rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy, k tomuto je však třeba souhlasu dvou třetin hlasů řádných členů Spolku přítomných na jednání valné hromady.

 

Článek XI.

Mimořádná Valná hromada Spolku

 • V případě potřeby může být svolána Mimořádná Valná hromada Spolku, jestliže o to písemně Předsedu Výkonného výboru požádá:
 1. dvoutřetinová většina řádných členů Spolku;
 2. členové Výkonného výboru, případně Kontrolní komise Spolku svým usnesením.
 • Výkonný výbor je povinen svolat Mimořádnou Valnou hromadu Spolku do dvou měsíců ode dne, kdy nastala jedna z výše uvedených skutečností.
 • Mimořádná Valná hromada Spolku je oprávněna rozhodovat o všech záležitostech uvedených v čl. X. těchto Stanov.
 • Ustanovení čl. IX. těchto Stanov se použijí obdobně.

 

Článek XII.

Výkonný výbor Spolku a Předseda

 • Výkonný výbor Spolku řídí činnost Spolku v souladu se zákonem a těmito Stanovami.
 • Členy Výkonného výboru Spolku volí Valná hromada Spolku na období jednoho (1) roku. Výkonný výbor Spolku má pět (5) členů a je složen z Předsedy, sekretáře, hospodáře Spolku a dvou (2) řadových členů. Výkonný výbor volí ze svých členů Předsedu spolku.
 • Výkonný výbor Spolku může podle svých potřeb a možností zřídit administrativní aparát a funkci tajemníka, popř. jinou administrativní funkci v rámci oddílu, přičemž při jejich zřízení, resp. jmenování, určí rozsah jejich působnosti a pravomoci.
 • Členové Výkonného výboru jsou povinni vykonávat svoji činnost ku prospěchu účelu Spolku a s ohledem na jeho zájmy.
 • Členové Výkonného výboru jsou povinni se účastnit všech jednání a aktivně se podílet na činnosti Výkonného výboru Spolku. Členové Výkonného výboru Spolku mají nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů při plnění úkolů souvisejících s výkonem jejich funkce a současně na odměnu za výkon této funkce.
 • V případě ukončení činnosti některého z členů ve Výkonném výboru Spolku navrhne doplnění nového člena Předseda Spolku, a to z náhradníků zvolených Valnou hromadou Spolku.
 • Schůze Výkonného výboru Spolku svolává Předseda Spolku, a to podle potřeby. Výkonný výbor Spolku musí být svolán, požádá-li o to nadpoloviční většina jeho členů. Výkonný výbor Spolku je usnášeníschopný při přítomnosti nadpoloviční většiny jeho členů. Pro přijetí usnesení Výkonného výboru Spolku je nutná nadpoloviční většina přítomných členů Výkonného výboru Spolku. V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas Předsedy Výkonného výboru Spolku.
 • Výkonný výbor Spolku může podle potřeby přizvat na své zasedání členy dalších orgánů Spolku, případně jiné osoby, a to s právem poradního hlasu.
 • Předseda je statutárním orgánem spolku. Předseda jedná za spolek samostatně. Předseda může zplnomocnit jednat za spolek jiného člena výboru, který je opatřen plnou mocí. Předseda se řídí zákony ČR, stanovami Spolku, případně interními směrnicemi Spolku, rozhodnutím Výkonného výboru a Valné hromady.

 

 

Článek XIII.

Působnost Výkonného výboru

 • Výkonný výbor je nejvyšším orgánem Spolku v době mezi konáním Valných hromad.
 • Výkonný výbor vykonává pravomoci, které nejsou výlučně svěřeny Valné hromadě Spolku.
 • Výkonný výbor Spolku zejména:
 1. rozhoduje o vyloučení člena Spolku,
 2. svolává Valnou hromadu,
 3. oznamuje členům Spolku den a místo konání zasedání Valné hromady,
 4. vyhotovuje zápis ze zasedání Valné hromady Spolku,
 5. svolává mimořádnou Valnou hromadu Spolku,
 6. podle svých potřeb zřizuje administrativní aparát a funkci tajemníka, a další funkce uvnitř Spolku,
 7. vydává usnesení, kterým upravuje vnitřní poměry ve Spolku a stanovuje pravidla a řády pro fungování Spolku mimo rámec pravomocí svěřených výhradně valné hromadě.
 8. rozhoduje o dalších záležitostech svěřených mu Valnou hromadou Spolku
 9. volí Předsedu

 

Článek XV.

Ustanovení závěrečná a přechodná

 • Tyto stanovy Spolku byly schváleny Valnou hromadou Spolku dne 26. června 2021 a okamžikem schválení nabývají účinnosti.
 • V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení těchto Stanov.
 • Pro vztahy vzniklé před účinností tohoto znění stanov se použijí dosavadní stanovy Spolku. Pro vztahy vzniklé před účinností těchto Stanov po 1.1.2014, které nejsou upraveny v dosavadních stanovách se použijí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Miroslav Michajlovič, předseda